Chương trình "1000 Thủ Lĩnh Đổi Mới Sáng Tạo"

Chương trình 1000 Thủ Lĩnh Đổi Mới Sáng tạo

Ra mắt Chương trình 1000 Thủ lĩnh Đổi mới sáng tạo

Chương trình 1000 Thủ Lĩnh Đổi mới Sáng Tạo và Khởi Nghiệp tầm nhìn 10000 Thủ Lĩnh trên cả nước hướng tới kiến tạo một thế hệ người trẻ Việt Nam có tinh thần và năng lực đổi mới sáng tạo trong công việc lẫn trong khởi nghiệp, tạo nguồn nhân lực thực thi chiến lược Quốc gia Khởi nghiệp năm 2020. Chương Trình được sáng lập bởi ba đơn vị VGU, NTTU và VBM, được bảo trợ bởi SIHUB, IPP và các đơn vị khác.